Proceeding: TECH/170/B/2020 Dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno – pomiarowych do sprzętu łączności, informatyki, WE i geografii wojskowej.

Katarzyna ŁOKUCIEJEWSKA
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Posted : 08-07-2020 09:37:00
Placing offers: 29-07-2020 09:00:00
Opening offers : 29-07-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Zamawiający przyjmuje również oferty w formie papierowej, jednakże ze względu na zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19 rekomenduje elektroniczną formę składania ofert na zasadach określonych w SIWZ.


 Oferty w formie papierowej przesyłane pocztą na adres Zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Pretficza 28, 50-984 Wrocław inaczej niż pocztą odbiera upoważniony pracownik Kancelarii 4RBLog w miejscu: Biuro Przepustek.

1.  Składający ofertę (przedstawiciel Wykonawcy, kurier itp.) zobowiązany jest poinformować pracownika Biura Przepustek o dostarczeniu oferty i konieczności wezwania w tym celu pracownika Kancelarii.

2. Składając ofertę bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego należy uwzględnić czas na dojście upoważnionego pracownika z Kancelarii do Biura Przepustek (ok. 15 minut).

3. Wezwany pracownik Kancelarii odbiera ofertę i w obecności składającego pieczętuje ją pieczęcią służbową służącą do pieczętowania dokumentów, wpisuje datę i godzinę dostarczenia. Zakończenie powyższych czynności oznacza moment złożenia oferty i tym samym skuteczne jej doręczenie.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o wycofaniu oferty.docx docx 14.92 2020-07-08 09:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. wykluczenia.docx docx 20.07 2020-07-08 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ.pdf pdf 5252.54 2020-07-08 09:37:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ-wzór oświadczenia dot. wykluczenia.DOC.docx docx 15.11 2020-07-08 09:37:00 Proceeding
Zalącznik nr 1 do SIWZ-FORMULARZ OFERTOWY dla cz. 1-10.zip zip 166.82 2020-07-08 09:37:00 Proceeding
SIWZ TECH 170 B 2020.pdf pdf 650.48 2020-07-08 09:37:00 Proceeding
Potwierdzenie publikacji BZP.pdf pdf 421.2 2020-07-08 10:07:53 Proceeding
Unieważnienie postępowania , cz. 2 i 5-pismo.pdf pdf 210.34 2020-08-07 14:08:30 Public message
inf. Zalacznik (Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa).doc doc 140.5 2020-07-30 09:14:38 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 330.11 2020-07-30 09:14:38 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ 4.pdf pdf 281.48 2020-07-24 10:20:46 Public message
Zalącznik nr 1 do SIWZ-FORMULARZ OFERTOWY dla cz. 3 -korekta.xlsx xlsx 20.34 2020-07-22 14:20:13 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY cz.9 -korekta.xlsx xlsx 19.96 2020-07-22 14:20:13 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf pdf 235.6 2020-07-22 14:20:13 Public message
PISMO wyjaśnienie i zmiana siwz (16.07.2020).pdf pdf 382.42 2020-07-16 13:15:40 Public message
POTW. OGŁ. bzp.pdf pdf 201.08 2020-07-16 13:15:40 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf pdf 375.33 2020-07-15 11:21:26 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ 1.docx docx 37.94 2020-07-14 11:55:56 Public message

Announcements

2020-08-07 14:08 Małgorzata KOSSAKOWSKA Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. informuje o unieważnieniu postępowania publicznego na dostawę wyposażenia i przyrządów diagnostyczno – pomiarowych do sprzętu łączności, informatyki, WE i geografii wojskowej dla części 2 i 5.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2020-07-30 09:14 Małgorzata KOSSAKOWSKA Działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza nw. informacje:

inf. Zalacznik (Wzo [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-24 10:20 Małgorzata KOSSAKOWSKA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przesyła treść pytań(bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Wyjaśnienie treści [...].pdf

2020-07-22 14:20 Małgorzata KOSSAKOWSKA Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie działając w trybie art.38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W załączeniu treść wniosków oraz zmiany, które zostają wprowadzone do SIWZ do formularza ofertowego części III i IX.

Zalącznik nr 1 do SI [...].xlsx

Załącznik nr 1 do SI [...].xlsx

Wyjaśnienie treści [...].pdf

2020-07-16 13:15 Małgorzata KOSSAKOWSKA Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie działając w trybie art.38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- dotyczy zmiany terminu składania ofert. Jednocześnie zamawiający opublikował BZP w dniu dzisiejszym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - treść w załączeniu.

PISMO wyjaśnienie i [...].pdf

POTW. OGŁ. bzp.pdf

2020-07-15 11:21 Małgorzata KOSSAKOWSKA Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2

Wyjaśnienie treści [...].pdf

2020-07-14 11:55 Małgorzata KOSSAKOWSKA Wyjaśnienia treści SIWZ1

Wyjaśnienie treści [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 618