Proceeding: PN-13/2019 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” - „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem”.

Deadlines:
Posted : 31-10-2019 09:33:00
Placing offers: 10-01-2020 11:00:00
Opening offers : 10-01-2020 11:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
pn_13_2019_blok1.zip.xades xades 13824.88 2019-10-31 09:33:00 Proceeding
pn_13_2019_blok1.zip zip 10365.06 2019-10-31 09:33:00 Proceeding
ogłoszenie _2019-OJS211-515407-pl(1).pdf pdf 136.59 2019-10-31 09:33:00 Proceeding
uniewa_PN_13_2019 blok.pdf pdf 579.06 2020-03-09 15:17:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 1231.77 2020-01-13 14:43:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.xades xades 1647.19 2020-01-13 14:43:55 Public message
Pytania blok 30.12_11.docx docx 33.31 2019-12-30 14:43:31 Public message
Pytania blok 30.12_11.docx.xades xades 49.27 2019-12-30 14:43:31 Public message
wyaj_zm_term.docx docx 72.47 2019-12-20 12:16:51 Public message
wyaj_zm_term.docx.xades xades 101.45 2019-12-20 12:16:51 Public message
załącznik_3_1_3_17.zip zip 7625.72 2019-12-12 12:29:38 Public message
załącznik_3_1_3_17.zip.xades xades 10172.43 2019-12-12 12:29:38 Public message

Announcements

2020-03-09 15:17 Sławomir Kuligowski Informacja o unieważnieniu postępowania

uniewa_PN_13_2019 bl [...].pdf

2020-01-13 14:44 Sławomir Kuligowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].xades

2019-12-30 14:43 Sławomir Kuligowski Treść zapytań i udzielone wyjaśnienia

Pytania blok 30.12_1 [...].docx

Pytania blok 30.12_1 [...].xades

2019-12-20 12:17 Sławomir Kuligowski Wyjaśnienia na zadane pytania. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

wyaj_zm_term.docx

wyaj_zm_term.docx.xa [...].xades

2019-12-12 12:30 Sławomir Kuligowski Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3.1 do 3.17 i złącza do przedmiotowej korespondencji.

załącznik_3_1_3_17.z [...].zip

załącznik_3_1_3_17.z [...].xades

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1288