Proceeding: 1008/2019 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru

Deadlines:
Posted : 04-11-2019 08:57:00
Placing offers: 05-12-2019 09:30:00
Opening offers : 05-12-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał_do_decyzji_Nr_145.docx docx 22.5 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
Zał_cudzoziemcy.doc doc 58 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zał. nr 12- oswiadczenie - wykaz osób.doc doc 61 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zał. nr 11 - oswiadczenie - pot. techniczny.doc doc 40.5 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zał. nr 10- oswiadczenie -wykaz_uslug.doc doc 46.5 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_13_grup_kapit.doc doc 42 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_9_for_ofertowy.docx docx 20.56 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_nr_7_opis_zam.doc doc 525 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
zal_8_JEDZ.RTF RTF 789.25 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
proj_umowy-zad_1.docx docx 55.75 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
proj_umowy_zad_6.docx docx 55.76 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
proj_umowy_zad_5.docx docx 55.62 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
proj_umowy_zad_4.docx docx 56.3 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
proj_umowy_zad_3.docx docx 57.19 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
proj_umowy_zad_2.docx docx 55.54 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
ogl_o_zam.pdf pdf 794.91 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
1008_siwz.doc doc 311.5 2019-11-04 08:57:00 Katarzyna Tręba Proceeding
1008_inf_z_ses_otw_ofert.doc doc 62.5 2019-12-05 11:35:36 Katarzyna Tręba Public message

Announcements

2019-12-05 11:36 Katarzyna Tręba 1008/2019-Informacja z sesji otwarcia ofert

1008_inf_z_ses_otw_o [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 181

Send a message