Proceeding: SA.270.19.2019 "Przebudowa (modernizacja) śródleśnego zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Zalasowa oddz. 39l" Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Katarzyna Szczecina
Nadleśnictwo Gromnik
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 10:11:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja)śródleśnego zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Zalasowa oddz. 39l.
Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ), na którą składają się: projekt budowlany,projekt wykonawczy, STWiOR,decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem na budowę, przedmiar robót.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SA.270.19.2019_Załącznik nr 11_Wzór wykazu osób.doc doc 149 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 10_Wzór wykazu RB.doc doc 150 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 9_podrecznik_wdrazania_projektu.pdf pdf 15741.05 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 8_Regulamin_korzystania z platformy.doc doc 145.5 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 7_Wzór_zobowiązania.doc doc 152.5 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 6_Oświadczenie_grupa_kapitałowa.doc doc 150 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 5_Oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia.doc doc 151 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 4_Formularz oferty.doc doc 172 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 3_JEDZ.doc doc 292.5 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 2_Wzór umowy.doc doc 363.5 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Załącznik nr 1_Dokumentacja techniczna.zip zip 41043.81 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019 SIWZ zbiornik.pdf pdf 396.39 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
2019-OJS213-521465-pl.pdf pdf 168.46 2019-11-05 10:11:00 Proceeding
SA.270.19.2019_Informacja_z otwarcia ofert.pdf pdf 157.43 2019-12-06 15:13:24 Public message
SA.270.19.2019_unieważnienie postępowania.pdf pdf 159.75 2019-12-09 15:09:39 Public message

Announcements

2019-12-09 15:09 Katarzyna Szczecina Informacja o unieważnieniu postępowania

SA.270.19.2019_uniew [...].pdf

2019-12-06 15:13 Katarzyna Szczecina Informacja z otwarcia ofert

SA.270.19.2019_Infor [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 417