Proceeding: WZP- 75/20/03/Z Dostawa testera autentyczności dokumentów

Aleksander Węgliński
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 17-02-2020 10:45:00
Placing offers: 22-04-2020 13:30:00
Opening offers : 22-04-2020 14:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2020-OJS055-130467-pl[1].pdf pdf 67.32 2020-03-20 10:22:13 Aleksander Węgliński Proceeding
zał do edycji.docx docx 30.7 2020-02-17 10:45:00 Aleksander Węgliński Proceeding
SIWZ .pdf pdf 913.86 2020-02-17 10:45:00 Aleksander Węgliński Proceeding
2020-OJS033-077005-pl[1].pdf pdf 108.07 2020-02-17 10:45:00 Aleksander Węgliński Proceeding
zal1dosiwz.pdf pdf 53.42 2020-02-17 10:45:00 Aleksander Węgliński Proceeding
zmiana SIWZ 3.pdf pdf 377.38 2020-04-03 09:34:26 Aleksander Węgliński Public message
ogłoszenie o zmianie 2 ogłoszenia 2020-OJS067-159350-pl[1].pdf pdf 67.59 2020-04-03 09:34:26 Aleksander Węgliński Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 417.47 2020-03-20 16:05:06 Aleksander Węgliński Public message
aktualny Załacznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 273.87 2020-03-20 16:05:06 Aleksander Węgliński Public message
pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 84.38 2020-03-18 14:10:35 Aleksander Węgliński Public message
notice.pdf pdf 70.13 2020-03-18 14:10:35 Aleksander Węgliński Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 25.75 2020-03-13 15:33:27 Aleksander Węgliński Public message

Announcements

2020-04-03 09:34 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje o zmianie SIWZ.

zmiana SIWZ 3.pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-03-20 16:05 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz o zmianie treści załącznika do SIWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

aktualny Załacznik n [...].pdf

2020-03-18 14:10 Aleksander Węgliński Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz o zmianie treści SIWZ

pytania i odpowiedzi [...].pdf

notice.pdf

2020-03-13 15:33 Aleksander Węgliński Zamawiający informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie zmiany terminu składnia i otwarcia ofert.

Informacja o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 330

Send a message