Proceeding: OR-ROŚiGK.271.11.2020 Oczyszczanie jezdni, chodników i parkingów wraz z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie przystanków komunikacji publicznej na terenie Świecia

Karolina Kruczkowska
Gmina Świecie
Deadlines:
Posted : 16-06-2020 12:28:00
Placing offers: 22-07-2020 09:00:00
Opening offers : 22-07-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 2B.doc doc 208.5 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącxznik Nr 11.pdf pdf 188.46 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Za łacznik Nr 10.pdf pdf 218.14 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 9.pdf pdf 267.92 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznmik Nr 8.pdf pdf 364.24 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 7B.pdf pdf 96.93 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 7A.pdf pdf 96.9 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 6B.pdf pdf 97.61 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 6A.pdf pdf 97.58 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 5B.pdf pdf 98.82 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5A.pdf pdf 98.78 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załacznik Nr 4B.pdf pdf 408.74 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 4A.pdf pdf 411.24 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.pdf pdf 163.77 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącznik Nr 2A.doc doc 207.5 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1B.pdf pdf 339.48 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1A.pdf pdf 356.64 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 835.05 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 161.31 2020-06-16 12:28:00 Proceeding
Informacja o rozstrzygnięciu.pdf pdf 766.21 2020-08-04 12:44:12 Public message
Informacja.pdf pdf 1238.99 2020-07-22 13:17:24 Public message
Ogłoszenie sprostowanie.pdf pdf 72.47 2020-06-18 10:37:24 Public message

Announcements

2020-08-04 12:44 Karolina Kruczkowska Informacja o rozstrzygnięciu przetargu.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2020-07-22 13:17 Karolina Kruczkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja.pdf

2020-06-18 10:37 Karolina Kruczkowska Sprostowanie ogłoszenia

Ogłoszenie sprostowa [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 441