Proceeding: ZP/PN -5/2020 DOSTAWA ENDOPROTEZ

Ewa Kwiatkowska
SPZOZ RYPIN
Deadlines:
Posted : 18-06-2020 13:09:00
Placing offers: 21-07-2020 10:00:00
Opening offers : 21-07-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 7 do SIWZ.docx docx 15.8 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx docx 27.36 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ.docx docx 15.8 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ.docx docx 13.9 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 -JEDZ.docx docx 54.93 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2b.doc doc 106 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2a.doc doc 126 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 94.5 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
SPROSTOWANIE DO OGLOSZENIA.doc doc 89 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
SIWZ .pdf pdf 12320.36 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
OGLOSZENIE O PRZETARGU - 2020-OJS117-283319-pl-ts (1).pdf pdf 191.91 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
Formularz ofertowy - Zał. nr 1 do SIWZ.docx docx 27.79 2020-06-18 13:09:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 553.89 2020-07-22 15:07:16 Public message
INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT dd.doc doc 43.5 2020-07-21 13:03:52 Public message
ZAPYTANIA NR 1.pdf pdf 1275.39 2020-07-06 10:57:23 Public message
Załącznik Nr 2a ZMIANA NR 2.xlsx xlsx 20.87 2020-06-30 13:26:54 Public message
Załącznik Nr 2a ZMIANA NR 1 .xlsx xlsx 25.19 2020-06-29 10:27:26 Public message

Announcements

2020-07-22 15:07 Ewa Kwiatkowska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZP/PN- 5/2020

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2020-07-21 13:03 Ewa Kwiatkowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA-Z-OTWARCI [...].doc

2020-07-06 10:57 Ewa Kwiatkowska Zapytanie i odpowiedzi nr 1

ZAPYTANIA NR 1.pdf

2020-06-30 13:26 Ewa Kwiatkowska Zmiana Nr 2 - dotyczy załącznika Nr 2a

Załącznik Nr 2a ZMI [...].xlsx

2020-06-29 10:27 Ewa Kwiatkowska Zmiana Nr 1 - dotyczy załącznika Nr 2a

Załącznik Nr 2a ZMI [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 390