Proceeding: ZP-26/2020 Dostawa komputerów, notebooków, tabletów, monitorów.

Deadlines:
Posted : 19-06-2020 12:27:00
Placing offers: 22-07-2020 09:00:00
Opening offers : 22-07-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP-26_2020_Zal_Nr_1_Formularz oferty_ Zadanie 3.docx docx 33.12 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020_Zal_Nr_1_Formularz oferty_ Zadanie 2.docx docx 33.03 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020_Zal_Nr_1_Formularz oferty_ Zadanie 1.docx docx 33.1 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ xml..xml.xml xml 123.21 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ pdf.pdf pdf 79.73 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 za nr 3 do SIWZ - OŚwiadczenie Wykonawcy o grupie kapit.doc doc 42.5 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.01 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 71.93 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 CZĘŚĆ II - Wzór Umowy.docx docx 57.67 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 CZĘŚĆ I Instrukcja dla wykonawców.docx docx 65.74 2020-06-19 12:27:00 Proceeding
ZP-26_2020 BIP unieważnienie (zad. 1, 2).doc doc 243 2020-08-03 15:18:10 Public message
ZP-26_2020 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 20.01 2020-07-22 16:46:24 Public message
zp-26_2020 odpowiedź -bip.docx docx 47.58 2020-07-15 14:34:03 Public message

Announcements

2020-08-03 15:18 Monika KOLASA 03.08.2020 r. - Unieważnienie postępowania dla zadań nr 1 oraz 2.

ZP-26_2020 BIP uniew [...].doc

2020-07-22 16:46 Monika KOLASA 22.07.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert

ZP-26_2020 Informacj [...].docx

2020-07-15 14:34 Agata GOWIN 15.07.2020 r. - Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ

zp-26_2020 odpowiedź [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 637