Proceeding: SA.270.9.2019.AS Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Żednia w roku 2020

Deadlines:
Posted : 05-11-2019 15:55:00
Placing offers: 06-12-2019 09:00:00
Opening offers : 06-12-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
9.19 Zał. 18 do SIWZ - Karta ewidencji stanu pogotowia i uczestnictwa w akcjach gaśniczych.pdf pdf 214.32 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 17 do SIWZ - Dziennik dyspozytora PAD.pdf pdf 531.12 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 16 do SIWZ - Zakres czynności dyżuru kierowcy - operatora lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego.pdf pdf 543.93 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 15 do SIWZ - Instrukcja dyspozytora PAD Nadleśnictwa Żednia.pdf pdf 346.14 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 14b do SIWZ - Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl.pdf pdf 486.63 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 14a do SIWZ - Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).pdf pdf 682.21 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 13_6 do umowy - Wzór protokołu zwrotu powierzchni.pdf pdf 586.67 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 13_5 do umowy - Wzór protokołu odbioru robót.pdf pdf 457.48 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 13_4 do umowy - Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy.pdf pdf 392.88 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 13_2 do umowy - Wykaz zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowana jest umowa.pdf pdf 245.67 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 13 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 624.26 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 12 do SIWZ - Wykaz urządzeń technicznych.docx docx 17.6 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 11 do SIWZ - Wykaz osób.docx docx 20.16 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 10 do SIWZ - Wykaz usług.docx docx 17.53 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 9 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia.docx docx 48.64 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 8 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 45.66 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 47.98 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 6 do SIWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).docx docx 65.64 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 5 do SIWZ - Procedura odbioru prac.pdf pdf 627.16 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 4 do SIWZ - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych.pdf pdf 1740.08 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 3.3. do SIWZ - Układ sortymentowy pozyskania drewna.pdf pdf 365.92 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 3.2. do SIWZ - Strefy trudności i odległości zrywki.pdf pdf 270.49 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 3.1. do SIWZ - Rozmiar prac wg czynności.pdf pdf 793.36 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 38.93 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Zał. 1 do SIWZ - Oferta.docx docx 48.09 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 SIWZ - usługi leśne 2020.pdf pdf 924.21 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 350.56 2019-11-05 15:55:00 Proceeding
9.19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - USŁUGI LEŚNE 2020 (publiczna).pdf pdf 340.36 2019-12-31 12:49:13 Public message
9.19 Informacja z otwarcia ofert - USŁUGI LEŚNE 2020.pdf pdf 229.19 2019-12-06 15:35:04 Public message

Announcements

2019-12-31 12:49 Adam Sorko Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

9.19 Informacja o wy [...].pdf

2019-12-06 16:06 Adam Sorko Sprostowanie: W zamieszczonej Informacji z otwarcia ofert w pozycji 7 tabeli (Lp. 7) omyłkowo wskazano, że Oferta nr 7 dotyczy Pakietu nr 5 - powinno być "Oferta nr 7 na Pakiet nr 4".
2019-12-06 15:35 Adam Sorko Nadleśnictwo Żednia informuje, że w plikach do pobrania znajduje się informacja z otwarcia ofert.

9.19 Informacja z ot [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 584